Ευθύνη Προστασίας του Περιβάλλοντος από την SP Motors

Συστηματοποιημένη διαχείριση αποβλήτων συνεργείου, φανοποιείου-βαφείου

Ο κύκλος εργασιών ενός συνεργείου και φανοποιείου-βαφείου είναι μεγάλος και ως εκ τούτου τα παραγόμενα απόβλητα είναι εξίσου πολλά και διαφόρων τύπων. Η απόρριψή των αποβλήτων δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τόσο το ανθρώπινο δυναμικό όσο και το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, η συγκομιδή τους δεν μπορεί να γίνεται ευκαιριακά, αλλά αντίθετα χαρακτηρίζεται από μια συστηματοποιημένη διαδικασία προώθησης τους εκτός του χώρου του συνεργείου και του φανοποιείου.

Ειδικότερα, το ίδιο το τεχνικό προσωπικό ανά τακτά χρονικά διαστήματα φροντίζει για τη συλλογή, το διαχωρισμό και τη σωστή φύλαξη των διαφορετικής φύσεως αποβλήτων πάντα με τους όρους της νομοθεσίας σε βαρέλια ειδικών προδιαγραφών.

Η περιβαλλοντική και ορθολογική αποθήκευση τους επιτυγχάνεται μέσω υποδείξεων από συνεργαζόμενες εταιρίες ανακύκλωσης, οι οποίες σε τακτά χρονικά διαστήματα μεριμνούν και παραλαμβάνουν με ασφαλή τρόπο τα συγκεκριμένα απόβλητά από το χώρο της εταιρείας.

Η SP MOTORS διατηρεί συνεργασία με αναγνωρισμένες από τη νομοθεσία εταιρίες ανακύκλωσης που δραστηριοποιούνται στο χώρο συγκέντρωσης και διαχείρισης αποβλήτων όπως:

•Φίλτρα φούρνου βαφής
•Διαλύτες βαφείου
•Συσσωρευτών
•Ορυκτελαίων
•Ελαστικών
•Καταλυτών
•Φίλτρα λαδιού, φίλτρα καυσίμου, άδεια δοχεία λαδιού, υγρά φρένων, πανιά καθαρισμού, αντιψυκτικά, μέταλλα.

skoda sp motors