ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
SKODA SP Motors

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εταιρεία με την επωνυμία «VOLKSWAGEN ΒΑΝΚ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ» και διακριτικό τίτλο «VOLKSWAGEN ΒΑΝΚ GmbH, που εδρεύει στην Ηλιούπολη Αττικής, Λεωφόρος Βουλιαγμένης αρ. 409Α και η εταιρεία με επωνυμία «SP MOTORS Α.Ε.»  που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή, Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 478-480, (καλούμενες στο εξής από κοινού ως οι «Διοργανώτριες»), διοργανώνουν σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «Μελίνα Πολίτη» που διατηρεί γραφείο στα Βριλήσσια Αττικής, επί της οδού
Λέσβου αρ. 10, (καλούμενη στο εξής «Διαφημιστική») προωθητική ενέργεια μέσω του κοινωνικού δικτύου Facebook (στο εξής «Διαγωνισμός»), στο πλαίσιο προώθησης του προϊόντος «ασφάλειες αυτοκινήτου Auto Protection Plus» της VOLKSWAGEN BANK GmbH. Ο Διαγωνισμός θα δημοσιευθεί στη σελίδα που διατηρεί η “ SP MOTORS Α.Ε ” στο κοινωνικό δίκτυο Facebook https://www.facebook.com/Skoda.SPMOTORS  Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν προϋποθέτει αγορά προϊόντος.

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 15η/11/2021 και ώρα Ελλάδος 12:00 π.μ. μέχρι και την 10η/12/2021 και ώρα Ελλάδος 11:59.
Συμμετοχές υποβαλλόμενες πριν ή μετά την εν λόγω χρονική περίοδο, δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψη και θα αποκλείονται από το Διαγωνισμό.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδος, εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, και διατηρεί ατομικό προφίλ στο κοινωνικό δίκτυο Facebook. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει μία φορά με το ίδιο Facebook προφίλ (Facebook ID) στον Διαγωνισμό. Απαγορεύεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό των εργαζομένων στις Διοργανώτριες και τη Διαφημιστική, καθώς και των συγγενών αυτών α΄ και β΄ βαθμού και των συζύγων τους. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των διαγωνιζομένων
στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δαπάνες. Οι Διοργανώτριες ή η Διαφημιστική δε θα ευθύνονται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η καταχώρηση συμμετοχής στο σύστημα. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα κατά των Διοργανωτριών ή/και της Διαφημιστικής ή/και της περιουσίας τους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Η διαδικασία συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει ως εξής:

Ο συμμετέχων στο Διαγωνισμό θα πρέπει να επιλέγει τη σχετική διαφήμιση του Διαγωνισμού στο Facebook, να εισάγει στην ειδική φόρμα τα προσωπικά του στοιχεία, ήτοι ονοματεπώνυμο, αριθμό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση (email), και να δηλώσει την αποδοχή των όρων του διαγωνισμού μέσω του ειδικού Πλαισίου Ελέγχου (checkbox), ενώ προαιρετικά δύναται να επιλέξει την διατήρηση των προσωπικών του δεδομένων για την αποστολή προωθητικών μηνυμάτων από τις Διοργανώτριες. Ειδικότερα, το Πλαίσιο Ελέγχου (checkbox) συνοδεύεται από τα παρακάτω κείμενα:
* Συμφωνώ με τους Όρους του Διαγωνισμού και την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από τις Διοργανώτριες και τη Διαφημιστική για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους Όρους του Διαγωνισμού και την Πολιτική Απορρήτου τους.
* Επιθυμώ να λαμβάνω προωθητικά μηνύματα από τις Διοργανώτριες στην ως άνω διεύθυνση email μου, εωσότου ανακαλέσω τη συγκατάθεσή μου. Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Σε διαφορετική περίπτωση, οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν τη συμμετοχή του και να προβούν σε κάθε νόμιμη σχετική ενέργεια.

 1. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

Η ανάδειξη των πέντε (5) νικητών του Διαγωνισμού, θα γίνει με ηλεκτρονική τυχαία επιλογή (εφεξής η «Κλήρωση») που θα πραγματοποιηθεί την 11η Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Διοργανώτριας με χρήση της πλατφόρμας https://www.random.org/ και τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στο χρονικό διάστημα 13 Δεκεμβρίου 2021 – 16 Δεκεμβρίου 2021 στη σελίδα https://www.facebook.com/Skoda.SPMOTORS
Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την Κλήρωση, η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει μέσω email & τηλεφώνου με κάθε νικητή, για να τον ενημερώσει σχετικά με τη διαδικασία παραλαβής του δώρου του και να λάβει τα περαιτέρω απαραίτητα στοιχεία, τα οποία θα διαβιβάσει στις Διοργανώτριες και εν συνεχεία εξειδικευμένο στέλεχος της VOLKSWAGEN BANK GmbH θα καλέσει τους νικητές για τη σύναψη του δωρεάν ασφαλιστικού συμβολαίου. Σε περίπτωση που μετά την πάροδο εβδομήντα δύο (72) ωρών από την αποστολή του email, η Διοργανώτρια δεν έχει λάβει απάντηση από τον νικητή, τότε οι Διοργανώτριες θα δικαιούνται να ακυρώσουν τη συμμετοχή του.

 1. ΔΩΡΑ-ΕΠΑΘΛΑ

Το δώρο του Διαγωνισμού είναι πέντε (5) ασφαλιστικά προγράμματα ετήσιας διάρκειας Auto Protection Plus, τα οποία αφορούν σε ασφάλιση αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας και προσφέρουν τις αυξημένες καλύψεις Auto Protection με επιπλέον κάλυψη για θραύση κρυστάλλων, μερική κλοπή, νομική προστασία, καθώς και ασφάλεια από απρόοπτα ακραία καιρικά φαινόμενα.
Τα ασφαλιστικά προγράμματα αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας Auto Protection Plus προσφέρονται από την Allianz μέσω της Volkswagen Financial Services (Volkswagen Bank) σύμφωνα με τους Όρους του προγράμματος, οι οποίοι εμφανίζονται αναλυτικά στη σελίδα της εταιρείας https://www.vwfs.gr/servicing-and-insurance/insuransce-programmsnew-cars.html
Καθένας από τους πέντε νικητές που θα αναδειχθούν από την Κλήρωση, θα δικαιούται να συνάψει ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα για όχημα ΙΧ της επιλογής του. Το δώρο δεν μπορεί να πωληθεί ή να εξαργυρωθεί. Η έναρξη του ασφαλιστικού προγράμματος θα πρέπει να γίνει εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της Κλήρωσης, ενώ σε περίπτωση περαιτέρω καθυστέρησης με υπαιτιότητα του Νικητή, ο τελευταίος χάνει το δικαίωμά του στο Δώρο. Η ευθύνη των Διοργανωτριών και της Διαφημιστικής περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του παραπάνω ανακοινωθέντος Δώρου. Οι Διοργανώτριες και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιαδήποτε ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα, την χρήση των Δώρων ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της απόδοσης των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση των Διοργανωτριών
της Διαφημιστικής σε σχέση με το Διαγωνισμό, παύει να υφίσταται.

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στο πλαίσιο της παρούσας ενέργειας, οι Διοργανώτριες θα τηρήσουν αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα, που αποστέλλουν οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό θα αποθηκευτούν και θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας με αυτοματοποιημένες ή/και μη αυτοματοποιημένες μεθόδους, προκειμένου να
καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, η ανάδειξη των Νικητών και η παράδοση των Δώρων. Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και με τη γραπτή συναίνεσή του (όπως αυτή συντελείται με την επιλογή του σχετικού πεδίου), κάθε Συμμετέχων συναινεί ανεπιφύλακτα στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού.
Τα προσωπικά αυτά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών θα διατηρηθούν για όσο χρόνο είναι εύλογα απαραίτητο για τις ανάγκες για τις οποίες συλλέγονται και πάντως θα καταστραφούν το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη και ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, εκτός αν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή εάν έχει δοθεί η ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου για περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με τους παρόντες όρους.
Περαιτέρω, εφόσον ο Συμμετέχων έχει δώσει τη ρητή συναίνεσή του, επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο, τότε θα λαμβάνει προωθητικά μηνύματα από τις Διοργανώτριες στη δηλωθείσα διεύθυνση email του, εωσότου ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του.
Οι Διοργανώτριες και η Διαφημιστική θα λάβουν όλα τα απαραίτητα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε η ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό να λάβει χώρα με απόλυτη ασφάλεια.
Κατ’ εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και της σχετικής ελληνικής εφαρμοστικής νομοθεσίας, κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, αντίρρησης αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών του Δεδομένων, την υποβολή παντός τύπου ερωτημάτων που τα αφορούν, καθώς και τη δήλωση ανάκλησης ή άρσης επί των δοθεισών συναινέσεων. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν και μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στη Διαφημιστική, στη διεύθυνση Φραγκοκλησιάς 5, Μαρούσι Αττικής, ΤΚ 15125. Τέλος, κάθε Συμμετέχων, έχει το δικαίωμα υποβολής Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η οποία βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, στο τηλέφωνο 2106475600 ή στην ηλεκτρονική σελίδα αυτής www.dpa.gr.

 1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού και της Πολιτικής Απορρήτου της SP MOTORS Α.Ε ” , η οποία έχει αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο https://spmotors.gr/privacy-policy/  .

Εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται ξεχωριστά παραπάνω, οι Διοργανώτριες διατηρούν, σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, να προβούν στην ακύρωση της συμμετοχής οποιουδήποτε από τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, ακόμα και κατά το στάδιο της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, εάν στο πρόσωπό κάποιου συμμετέχοντος συντρέχουν οι παρακάτω περιπτώσεις:
1. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού ή δεν πληροί ή/και τηρεί
αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

 1. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή ηεπικοινωνία με κάποιον νικητή εντός των ανωτέρω προκαθορισμένωνπροθεσμιών και με τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω στους παρόντες όρους του Διαγωνισμού.
 2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι Διοργανώτριες και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους του
Διαγωνισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δικαιούνται να μεταθέσουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Διαγωνισμού, να αλλάξουν τα προσφερόμενα δώρα σύμφωνα με την κρίση τους, καθώς και να ματαιώσουν το Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά το κοινό μέσω της σελίδας https://www.facebook.com/Skoda.SPMOTORS , καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο και χωρίς να φέρουν ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου, διαγωνιζόμενου ή μη.

 1. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Το Facebook δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο. Οι Διοργανώτριες και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους. Οι Διοργανώτριες και η Διαφημιστική δεν εγγυώνται ότι η ιστοσελίδα του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτή τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση ειδικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του ή άλλης συσκευής του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα

– εφαρμογές. Σε κάθε περίπτωση, οι Διοργανώτριες και η Διαφημιστική δεν επιβαρύνονται με οποιαδήποτε δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού. Οι παρόντες όροι του Διαγωνισμού διέπονται και συμπληρώνονται στο σύνολό τους από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το Διαγωνισμό, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας. Η αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας γίνεται αποδεκτή από τους συμμετέχοντες με την αποδοχή των όρων του διαγωνισμού.